GENERELLE MEDLEMSVILKÅR

Disse medlemsvilkårene gjelder for medlemskap i Delta Aktivt AS 

Oppdatert 01.01.24 

 1. Generelt
  Generelle medlemsvilkår må godkjennes elektronisk eller signeres på papir.
  Delta Aktivt AS har ulike typer medlemskap som reguleres i disse vilkårene.
  I tillegg til disse vilkårene vil medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud i Delta Aktivt AS. Eventuelle særskilte vilkår vil bli opplyst på vår nettside eller ved direkte oppslag på et senter.
  Delta Aktivt AS har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart ved oppkjøp eller eierskifte av treningssenteret.
  Informasjonen som oppgis ved innmelding vil også kunne benyttes for å kontakte medlemmet per sms og e-post før og etter oppsigelse av medlemskapet, for å tilby de til enhver tid beste vilkårene og produktene til Delta Aktivt AS. Medlemmet kan selv reservere seg mot dette ved å gi beskjed per e-post til hei@deltaaktivt.no
  Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse vilkårene
 2. Medlemskap
   Hvem kan inngå medlemskap: Personer som er 18 år kan inngå medlemskap, så sant de ikke er utestengt fra Delta Aktivt AS eller har andre uoppgjorte forhold. Personer som ikke er 18 år kan også inngå medlemskap hos Delta Aktivt AS, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen og trener sammen med personen under 18 år. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.
   Løpende avtale: Et medlemskap i Delta Aktivt AS er et løpende avtaleforhold,  med to måneder oppsigelsestid fra første dag i neste måned.
   Personskader/tap: Delta Aktivt AS fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
   Medlemskap er personlig: Et medlemskap er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort til andre uten Delta Aktivt AS sitt samtykke.

   Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning. Ved ønske om oppgradering sendes dette til hei@deltaaktivt.no
   Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap.Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned. Ved ønske om endring sendes dette til hei@deltaaktivt.no

  Delta Aktivt AS vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Det aktuelle treningssenter vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure.
  Du forplikter deg å følge TRIVSELs,- og SIKKERHETSREGLENE ved treningssenteret.
   Trening på eget ansvar: Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har også ansvar for å være helsemessig skikket til å trene hos Delta Aktivt AS.
   
 3. Aldersgrense er 18 år.
  BARN:
  Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang på senteret.

 4. Nøkkelkortavtale
  Alle med nøkkelkortavtale(det året man fyller 18) forplikter seg til følgende:
   Ved tap av nøkkelkort skal det gis beskjed per e-post hei@deltaaktivt.no. Nytt nøkkelkort koster 100kr.
  IKKE ta med eller slippe inn andre som ikke har medlemsavtale!
  Nøkkelkortet kan benyttes i tidsrommet 05.30 – 22.00
  Avslutt treningen og forlat bygget senest kl: 23.00.
  NB! BRUDD på Delta Aktivt AS sine regler kan medføre bot på kr 1000,- og sperre av nøkkelkort/utestenging.
 5. Medlemmets ansvar
  Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
  Du skal gjøre deg kjent med og følge senterets sikkerhets- og trivselsregler.
  Informere Delta Aktivt AS om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.
  Informere Delta Aktivt AS dersom du ikke lenger har rett til rabattert medlemskap.
  Melding skal gis innen 1 måned. Ved lengre periode vil mellomværende beløp bli fakturert i ettertid.
  Medlemskapet er personlig. Misbruk av ditt medlemskort vil kunne medføre gebyr på kr 1000 og avslutning av medlemskapet.
 6. Betalingsbetingelser
  Oppstartsbeløp er bestående av nøkkelkort, treningsavgift for resterende av inneværende måned. Dette skal betales ved oppstart av medlemskap, faktura sendes per e-faktura / e-post. Manglende betaling av treningsavgift vil sendes til inkasso etterfulgt av evt utestenging.
  Medlemmet forplikter seg til å betale månedlig medlemsavgift. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.      Ingen refusjon:  Delta Aktivt AS plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud.
  Tapt eller ødelagt nøkkelbrikke må erstattes med nytt kort mot gebyr kr 100,-.

 7. Overvåkning
  Av sikkerhetshensyn har Delta Aktivt AS kameraovervåkning ved de senteret for å gi deg en ekstra trygghet. Overvåkningen vil kun bli brukt ved rapporterte hendelser som hærverk, tyveri, avtalebrudd eller personfornærmelse i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

 8. Personvern
  Les eget skriv for Personvern.

 9. Frysing av medlemskap
  Frysing skal sendes per e-post til hei@deltaaktivt.no
  Medlemskap kan fryses maks 5 mnd sammenhengende. Frys må meldes innen den 15. i måneden før frys skal starte.  
  Oppsigelsestiden kan ikke fryses. En kan ikke fryse medlemskap i oppsigelsestiden

 10. Oppsigelse og endring av medlemskap
  Oppsigelsestiden er 2 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse. Oppsigelse av medlemskap send per  e-post til hei@deltaaktivt.no. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet snarest kontakte Delta Aktivt på nytt.
 11. Prisjusteringer
  Delta Aktivt har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår.
   Årlig indeksregulering: Delta Aktivt AS forbeholder seg retten til å foreta årlig indeksregulering av løpende avtaler uten forutgående varsling.
  Ved økning i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles via e-post / sms 1 mnd før prisjusteringen trer i kraft. Prisjustering kan skje eksempelvis pga endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlige avgifter.
   Varsling: Endringer Delta Aktivt AS antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft og medlemmet gis da rett til å avslutte kontrakten sin med normalt 2 måned oppsigelsestid.
 12. Mislighold av medlemskap
  Delta Aktivt AS forbeholder seg retten til å sperre medlemskapet inntil forholdet er ordnet eller heve avtalen med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold anses blant annet:
  mislighold av betaling av tre forfalte månedsavgifter og andre avgifter.
  brudd på medlemsvilkår/trivselsregler/sikkerhetsregler, etter mottatt skriftlig advarsel.
  brudd på Delta Aktivs doping/alkoholregler.
  misbruk av medlemskap/nøkkelkortordning.Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.
 13. DOPING/ALKOHOL REGLER
  Delta Aktivt AS  ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.      Som medlem av Delta Aktivt AS tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Delta Aktivt AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
  Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at listen til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Delta Aktivt AS har anledning til å heve treningsavtalen.
  Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Delta Aktivt AS kan bli politianmeldt.
 14. Endringer i avtale
  Delta Aktivt AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i priser og vilkår.
  Endringer Delta Aktivt AS antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft og medlemmet gis da rett til å avslutte kontrakten sin med normalt 2 måned oppsigelsestid.
  Aktiv trening forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling, sommertid eller ved offentlige vedtak med formål om å verne offentlige interesser. Dette gjelder også dersom senteret skal oppgradere senteret for medlemmenes fordel.